กองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

** แจ้ง... ให้นักศึกษา กยศ. ทุกคน มารับสำเนากู้ยืมเงินฯ ภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบคำยืนยันการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
**


 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้นักศึกษาทุกคนเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.๓๕) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ส.ด.๙  ส.ด.๓๕ และ สำเนาทะเบียนบ้าน มา ณ วันที่รายงานตัว

รายชื่อนักศึกษา


 
ประกาศ กยศ. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

 

นักศึกษารายชื่อต่อไปนี้ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้รีบติดต่องานกองทุนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการกรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ทำให้ระบบปิดและไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ งานกองทุนฯ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ กยศ. เพื่อเปิดระบบให้ดำเนินการได้อีกครั้ง หากเกินกำหนด วันจันทร์ที่ 9 ก.พ.2558 งานกองทุนฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักศึกษา


 
ประกาศ ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประกาศ ทุนการศึกษาให้เปล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักศึกษาผู้ได้รับทุน รายงานตัวและเข้พิธีซ้อมรับทุนนวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และเข้าร่วมพิธีรับทุนในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีิิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 
เชิญชวนร่วมกิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม "กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ การขอผ่อนผันวิชาการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2556 ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2536 ที่ไม่ได้เรียน ร.ด.และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเดือนเมษายน 2557 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 15