Main Menu

LINK คณะ

RMUTK LINK

Login Formกองพัฒนานักศึกษา

ใบสั่งจององค์พระวิษณุกรรม ฉลองครบรอบ ๖๒ ปี วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร


 

ประกาศ คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

บริษัทที่สนใจยื่นคัดเลือก ให้มารับเอกสารเงื่อนไขประกันได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 36 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2557
เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร 0 2287 9600 ต่อ 2159

ประกาศ การดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ เรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รายละเอียด


 
ประกาศ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


 


 
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรียนเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทุก ๆ ท่านที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้ กยศ. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 31 มี.ค. 2557 จะได้รับการลดหย่อนหนี้สูงสุด ร้อยละ 50

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
เชิญชวนร่วมกิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม "กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศ การขอผ่อนผันวิชาการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2556 ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2536 ที่ไม่ได้เรียน ร.ด.และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเดือนเมษายน 2557 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
ประกาศ ให้นักศึกษา กยศ. รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รีบดำเนินการนำเอกสารตามหมายเหตุข้างต้นส่งที่ งานกองทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๑ ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นี้เท่านั้น  **หากไม่ดำเนินการ ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่ายไปคืนให้แก่นักศึกษาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยศรีให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมพิธืประดับเครื่องหมายยศร้อยศรีให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดีรังสิต

ภาพกิจกรรม


 
กำหนดการคืนเอกสารกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

นักศึกษากองทุนฯ ที่เซ็นแบบยืนยันในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ให้มาติดต่อรับเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพคืน เพื่อใช้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ ๒ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนกำหนดการกรอกแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ให้นักศึกษาติดตามประกาศ ได้ที่ www.dsa.rmutk.ac.th/


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9